Skip to main content

Algemene voorwaarden ZevenAARDIG

Algemeen

ZevenAARDIG is door Elle Joosten en Dick Nieuwland opgericht als sociale onderneming. ZevenAARDIG is gevestigd in Zevenaar en ingeschreven onder nummer 78610257 bij de Kamer van Koophandel.

Verhindering

Het kan voorkomen dat je een afspraak hebt bij ons en dat je niet kunt. Zeg je 24 uur van tevoren af dan wordt er niets in rekening gebracht. Dit geldt niet voor trajecten waarbij van tevoren een prijsafspraak is gemaakt. Dan is er de gelegenheid om de afspraak op een ander moment in te halen.

Voor vaststaande trajecten gelden vaste prijsafspraken, die bij verhindering blijven staan, mits anders afgesproken met de verwijzende instantie.

Tarieven

De tarieven worden vooral vastgesteld met verwijzende instantie. ZevenAARDIG berekent geen Btw omdat zorg niet Btw-plichtig is. Materialen, telefonisch overleg of mailcontact zijn bij de prijs inbegrepen. ZevenAARDIG registreert alle uren en kan deze zo nodig overleggen.

Betalingsvoorwaarden

Voor betaling van trajecten maakt ZevenAARDIG afspraken met betreffende verwijzer. Voor betaling ontvangt u een digitale factuur. De factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Het bedrag kan worden overgemaakt naar NL 51 RBRB 0200 4782 30 ten name van ZevenAARDIG B.V. Bij betalingsachterstand is ZevenAARDIG gerechtigd verdere behandelingen op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Aansprakelijkheid

Bij lichamelijk en psychische klachten is het altijd beter eerst naar uw huisarts te gaan. ZevenAARDIG sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. ZevenAARDIG heeft naar verwijzer of deelnemer een inspanningsverplichting en zal zich tijdens het begeleidingstraject dan ook volledig inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen. Er kunnen echter geen garanties betreffende het resultaat worden geboden.

Vertrouwelijkheid

ZevenAARDIG verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van het traject, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de deelnemer wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Verslag

ZevenAARDIG is niet wettelijk verplicht om de afspraken in zijn geheel vast te leggen. ZevenAARDIG maakt wel voor elke deelnemer een dossier en zal dit in eigen kantoor archiveren. Op verzoek van de verwijzer of deelnemer kan er een schriftelijk verslag voor derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van ZevenAARDIG. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.

Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen ZevenAARDIG en verwijzer/deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.